+421 905 206 963
  • AgriSafetyNet

    Cieľom projektu je zvýšiť povedomie a vyškoliť farmárov ako aj zodpovedné osoby ohľadom bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v poľnohospodárstve.

    Informácie
  • AgriSafetyNet

    Cieľom projektu je zvýšiť povedomie a vyškoliť farmárov ako aj zodpovedné osoby ohľadom bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v poľnohospodárstve.

    Informácie

Ciele

Hlavné ciele projektu AgriSafetyNet

Vytvoriť riešenia “zdola nahor”,

založeného na skúsenostiach s celoživotným vzdelávaním, ktoré pomôže zvýšiť kompetencie odborníkov a farmárov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v poľnohospodárstve. Tým sa posilnia kapacity zainteresovaných skupín a zvýši sa povedomie o dôležitosti vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v poľnohospodárstve.

Vytvorenie siete a združení poľnohospodárov

umožní lepšiu implementáciu zásad ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Je predpoklad, že project takýmto spôsobom ovplyvní množstvo pracovných rizík na farmách.

Poskytuje prístupu k sieti špecializovaných školiteľov

medzinárodných odborníkov, relevantných vzdelávacích materiálov a ďalším informáciám o ochrane zdravia, bezpečnosti a predchádzaní pracovným rizikám v poľnohospodárstve.

Podpora organizačného rozvoja

zainteresovaných strán, ktoré majú prostredníctvom projektu príležitosť k prístupu k novým poznatkom a odborným znalostiam.

Výstupy

Výstup 1

„Vývoj špecifického obsahu a vzdelávacích modulov prispôsobených európskej a národnej a legislatíve partnerských štátov“

Výstup 2

„Vzdelávacie metódy – online systém B-LEARNING“

Výstup 3

“Vzdelávací program pre expertov a zainteresované skupiny“

Partneri

Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.

FINANCED BY THE EUROPEAN UNION. THE EUROPEAN COMMISSION SUPPORT FOR THE PRODUCTION OF THIS PUBLICATION DOES NOT CONSTITUTE AN ENDORSEMENT OF THE CONTENTS WHICH REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHORS AND THE COMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.